Module Schedule

About Art and Science of Contrology ® Pilates Instructor Training (Overseas) Giới thiệu
Khoá đào tạo giáo viên Pilates—Art & Science of Contrology (Quốc tế)

The Art and Science of Contrology® Pilates Instructor Training (ASCPIT) is founded on the philosophies and teaching styles of Joseph and Clara Pilates as well as Romana Kryzanowska. The training offers three programs: Mat only; Full Instructor Training (combining the Mat work and all the major Pilates Apparatus) and a Bridge Program (for those who are trained through another program). As is the tradition of Classical Pilates, the Apparatus is seen as a collective whole, and all pieces are taught at varying levels of expertise. The Mat program can be finished in roughly three months; Full Training in 18 months, and the Bridge program in 12 months. A graduate of the ASCPIT, whether Mat, Full or Bridge Training, is ready to work in the field of Pilates. Graduates are secure in their knowledge of exercise modifications for clients of all levels, as well as proper cueing and hands-on techniques, so the client feels safe and is able to progress to the more advanced exercises as their body becomes stronger. Along with this, the graduate will have a functional understanding of anatomy to better communicate proficiently with health professionals.

Khoá đào tạo giáo viên Pilates - Art & Science of Contrology (viết tắt là ASCPIT) được xây dựng dựa trên triết lý và phong cách dạy của Joseph và Clara Pilates cũng như Romana Kryzanowska. Chúng tôi cung cấp 3 khoá đào tạo: Khoá Thảm, Khoá Toàn diện (kết hợp hệ thống thảm và các máy), và một Chương trình Cầu nối (dành cho những giáo viên đã tốt nghiệp 1 trường đào tạo khác). Theo như tinh thần của Pilates Cổ điển, hệ thống Máy được xem như một tổng thể, và tất cả các máy sẽ được dạy ở mỗi level của khoá học. Khoá Thảm sẽ có thể hoàn thành trong khoảng 3 tháng; khoá đào tạo toàn diện trong 18 tháng, và Chương trình Cầu nối trong vòng 12 tháng. Giáo viên tốt nghiệp từ ASCPIT, cho dù là khoá Thảm, Toàn diện hay Cầu nối đều đã sẵn sàng để làm việc trong lĩnh vực Pilates. Giáo viên tốt nghiệp sẽ có kiến thức vững vàng về cách điều chỉnh động tác cho mỗi khách hàng ở từng level, cũng như cách hướng dẫn dễ hiểu và kĩ thuật chạm chỉnh, sao cho khách hàng cảm thấy an toàn và có thể luyện tập những động tác nâng cao khi cơ thể họ khoẻ hơn. Cùng với đó, giáo viên tốt nghiệp sẽ có hiểu biết về giải phẫu để có thể trao đổi hiệu quả hơn với các bác sĩ và chuyên gia y tế.


Cost for Mat & Small Apparatus Workshop: $200.

Cost for Guillotine & Wall Unit Workshop: $200.

Cost for Both Workshops: $350.

Purchase on PayPal

Purchase Tickets for the Contrology Conference in Vietnam

Purchase Tickets on Eventbright

2024


Image
Image
Image
Buy Tickets Now

Image
Image

2023


Image
Image
Image
Image